Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2937 3081
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viairbjarbirb irbjarbirb
4978 81d2
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
9028 8a2d 500
Reposted fromSanthe Santhe viairbjarbirb irbjarbirb
9758 9253 500

Creative photos from mom and her two daughters

9669 8248 500
Nagle okazuje się, że już się nie da, że jest za późno. Trzeba się kierować uczuciem - jeżeli kogoś kochasz i jest ci z nim dobrze, to nie ma się co zastanawiać, co będzie za rok czy dwa. Rób, co czujesz. Ludzie za bardzo skupiają się na tym, co było lub będzie, zamiast na tym, co jest. Nie podejmują decyzji z wiarą w to, że wszystko się dobrze poukłada, tylko analizują - a jak nie wyjdzie, a jak stracę pracę, a to, a tamto. Trzeba mieć wiarę. A łatwiej mieć wiarę tym, którzy w coś wierzą.
— Sebastian Karpiel-Bułecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako viairbjarbirb irbjarbirb
7322 49a1 500
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairbjarbirb irbjarbirb
3222 e210 500
1131 9646 500

forgottencityiram:

Mermaid Street, Sussex, England (2014).

2562 7964 500
Reposted fromvronk vronk viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl