Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6375 a349 500

Poszukiwaczka zaginionej arki...?

Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
4194 a456 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
5145 d1bb 500
Reposted frommanxx manxx viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafullmoon fullmoon
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viafullmoon fullmoon
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viafullmoon fullmoon
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viafullmoon fullmoon
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viairbjarbirb irbjarbirb
9568 abd5 500
Resume
6700 5ca8 500
Surprising move
Reposted fromkopytq kopytq viadancingwithaghost dancingwithaghost
Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.
— André Malraux
Reposted fromnoticeable noticeable viairbjarbirb irbjarbirb
4261 7d28
Reposted fromvoty voty viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl